29 October 2011


ගස් කරුවක කැදලි තනා
රසමසවුළු තුඩින් කවා
දුක් වින්
ද වින්ද 
ඇති දැඩි කල
පුංචි කොණ්ඩ කිරිල්ලියක්
කල්පයක් පෙරුම් පුරා
අද
දොරට වඩිනවා

පෙන්ද පිහාටු
හරි සවි නැති
ඇ සිත තවමත් ලපටි 
තව ටික දවසක් වත් 
කැදැල්ලේ උනුහුමට ගුලිවී
හිටියානම් ... 
කොන්ඩ කුරුළු පියෙක්
හිත මුමුණනවා 

27 October 2011Fish bowl on the window sill, in Sunday mid morning light.

26 October 2011

සියලු ප්‍රශ්න විසඳන ඉස්සෝ වඩේ

ඇය හඩන්නිය 
සාගරයක් 
මා හද අවුලවා 
ලැව් ගින්නක්
මුරය නිමවූ දිනකර
නුබ කුස ඇඳි සිත්තමක් 
මේ අලකලංචි මැද්දේ 
ඉස්සෝ වඩේ පෙට්ටියක් 
කන ළඟ 
කන්නලව්වක්

23 October 2011

The Centre of the universe


The vast
with all it’s light and
darkness
All what it is and
what it is not
Childhood memories 
and lazy Sunday noons
Heart breaks 
and rock and roll tunes 
Spun around  the point
Of self

A surreal illusion of the mind
and experiences
and time

Around which we built
our cities, memories, worlds
feelings, lives , stories 
and the truth
the abosulte
both yours and mine 

13 October 2011

Death of stars


Some stars
glow the brightest towards their end
owning the skies
stretched over many a nights
they shine
oh they shine
for light years to come
wiping out all the traces
of the others being
and when they die
oh when they die
the void in the skies
make men avenge their deaths
and women
wail for days
then
time flows
through the valley of space
and drown
the memory of 
 the bright glow
 that once was


Some stars
go silently
gently
like the tender waft
distressing only a few tresses
on a long autumn dusk
Not unsettling
the night’s arrangement
of light patterns
None to pine
No wailing
for their demise
Just a lone teary eyed widow missing
Oh yes she is still  missing
the gentle being he was
But one day
someone will  gaze up
and realize
the empty spot
where a twinkling once hung

09 October 2011


Sometimes all you need is someone to listen
(From Trincomalee Sunday)
Posted by Picasa

06 October 2011

 ඈ හැඟුම් 
මට ඇහෙන්න ඉඩ දී
සබද රළ
වෙනු නිහඩ

මා සුසුම් 
ඈට ඇසෙනු නොහි
සබද නල 
හමනු නගා හෝ හඬ 

05 October 2011

I am ...But..


Here’s where it is arising from,  I read this guy ,  John Acuff ,  about people’s dreams , their dream jobs  and aspirations they keep secured deep within their hearts .( Now “secured” is a funny word to use in this context as dreams are supposed to be dreamt out. Given wings to soar, not  kept tucked inside nooks in one’s heart or any other place that light rarely reaches ).

Mr Acuff goes on to say how we fly our dreams at times , for brief moments , like a kite . Loosening our grip on the line , so that it can soar a bit , and then pull it back the instant we feel  losing  control  and creep back in to our day jobs and to do a reverse superman ( Like Superman changing back in to Clerk Kent.
 )

And when somebody asks us why , we say  “Oh yes I’d rather be …But…” . 
So my reflection in to what  I’d rather be doing now and the but , ended up something in the lines of
Want to travel to cities , take photos and write the stories I see … But.. I am stuck in a cubicle earning a living

Then started asking the question from people. Started imagining the stories of the people I see , I meet and sometimes never met. Here goes the list . I am not trying to be  judgmental but imagining the many stories we rarely tell .

Can you identify somebody you know. Can you identify you?

I’d rather be falling in love But I am reading Daniel Steel                (The Girl in the train, opposite seat) 

Want to grow orchids But I am going to meet yet another client for 15% commission sale
(Guy in pinstripe suit and thin tie)


Want to be happy But I am envious
 
Want to play tennis But it is still 4 o clock                               (Two desks in front of me)

Want to eat spicy Crab Curry  listening to the waves But  my relief just delivered twins .

Want to slap you across your face but I love you                (once saw in the eyes of a very patient
                                                                                          woman)
 

Want to cry today But people are watching                          (a mother stunned for response , when
                                                                                           queried about her son)
 

Want to win this lottery so bad but I forgot to by a ticket

Wanted to retire at 40 return home and read papers at 10 oclock every morning
but  need to send by son is a bright kid and need to send him to Oxford

Want to dream loud but I am frightened
                               (55 year old closet violinist)

I want  a dog but mummy says no                                            (My favourite 9 year old)
 

I want to marry her , build a small house with square windows and floral curtains . Want to water the “miris Patthiya “( Chillie pepper plants) in the morning and watch her making tea but where’s the money

I want to have 3 children . An eldest a daughter and then a son and the youngest a daughter, but where the time  (The lady hugging the Prada hand bag)

I am an artist but I make burgers
                                   (Skinny kid at Mcdonalds)

The air does not smell burnt gun powder any more but my heart isn’t any lighter.
(Thangamani @killinochchi)Is there anything that you wish you’d be rather be doing now .  A person you wish you’d  rather be .
something you feel you should’ve done or not done.

 So what is your “I am ..But” ?.

Please do share your story